Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Uitkomen met je Inkomen

 In de Algemene Voorwaarden zijn de belangrijkste afspraken vastgelegd die we samen aangaan wanneer jij kiest voor het afnemen van gratis of betaalde diensten bij Uitkomen met je Inkomen. Een beetje officieel, wel belangrijk voor de transparantie en duidelijkheid.

 

 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
  1. Op alle aanbiedingen van Uitkomen met je Inkomen en alle overeenkomsten die we samen aangaan, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle vervolgopdrachten en aanvullende overeenkomsten die we aangaan.
  2. Deze algemene voorwaarden gelden daarnaast voor alle gratis en betaalde diensten die je bij mij afneemt, waaronder live en online workshops en masterclasses, live en online coaching programma’s en levering van fysieke en online producten zoals bijvoorbeeld een boek.
  3. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is overeengekomen.
  4. Om misverstanden te voorkomen, is het belangrijk om deze voorwaarden te lezen voordat je gebruik maakt van de diensten.

 

 1. Identiteit Uitkomen met je Inkomen
  1. In deze voorwaarden refereer ik aan jou als klant met de woorden jeof jouen overal waar staat ik, mijof mijnbedoel ik:

   Uitkomen met je Inkomen (handelsnaam)
   C.M. Hertog-Kerkmeer (zeg maar Caroline
   )
   Kouwe Hoek 8
   2741 PX  Waddinxveen
   KvK: 72423196 (ingeschreven als Budgetcoach Waddinxveen)

   Btw-identificatienummer: NL002054515B63

  2. Uitkomen met je Inkomen is per e-mail te bereiken via caroline@uitkomenmetjeinkomen.nl of middels de website https://www.uitkomenmetjeinkomen.nl en telefonisch op 06-288 23 288.

   

  1. Het aanbod
   1. Mijn aanbod is vrijblijvend, tenzij anders in het aanbod is vermeld.
   2. In mijn aanbod zal ik een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en diensten geven. Het aanbod bevat daarnaast heldere informatie, zodat voor jou duidelijk is welke rechten en verplichtingen zijn verbonden aan het accepteren van mijn aanbod.

   

  1. Wat is de prijs en hoe moet ik betalen?
   1. De in aanbiedingen genoemde prijzen zijn inclusief de verschuldigde BTW, tenzij anders overeengekomen.
   2. Ik ben bevoegd om de overeengekomen prijzen en/of tarieven na het sluiten van de overeenkomst te verhogen. Als binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
   3. Als de prijzen en/of tarieven worden verhoogd meer dan drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst, heb je recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij in de overeenkomst is vastgelegd dat de uitvoering van de dienst meer dan drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden. Je kunt niet ontbinden wanneer de prijswijzigingen uit de wet voortvloeit.
   4. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na ontvangst van het product.
   5. Je hebt de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan mij/ons te melden.
   6. Bij je aanmelding voor een aantal diensten kan je kiezen voor termijnbetalingen. In dat geval kiezen we samen voor een automatische overboeking, betaalverzoeken en eventueel automatische incasso. Mocht een afschrijving een keer niet gelukt zijn, dan ontvang je hiervoor een herinnering en een termijn van 14 dagen om alsnog te voldoen. Wanneer je na de herinnering nog steeds niet betaalt, dan wordt je toegang tot het programma stopgezet tot de betaling ontvangen is.
   7. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, ben ik gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente.
   8. Als ik besluit een incassobureau in te schakelen, dan ben je naast de verschuldigde hoofdsom en de genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

   

  1. Hoe komt een overeenkomst tot stand
   1. Een overeenkomst tussen ons komt tot stand op het moment dat je mijn aanbod hebt aanvaard en voldaan hebt aan de daarbij gestelde voorwaarden.
   2. Als je het aanbod langs elektronische weg hebt aanvaard, zal ik dit direct bevestigen. Zolang ik de ontvangst van deze aanvaarding niet heb bevestigd, kun je de overeenkomst ontbinden.
   3. Ik tref passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data, zorg voor een veilige web omgeving en passende veiligheidsmaatregelen voor elektronische betalingen.

   

  1. Uitvoering overeenkomst
   1. Voor alle diensten die worden uitgevoerd zoals de workshops, masterclasses en coachingsprogrammas geldt steeds een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
   2. Gedurende het traject zal ik mij inspannen om de diensten zo goed als mogelijk uit te voeren, maar ik kan niet garanderen dat de uitkomsten, resultaten of verwachting die je voor ogen had, ook daadwerkelijk worden behaald. Ik neem geen verantwoordelijkheid voor de gevolgen en uitkomsten.
   3. Alle onderdelen die deel uitmaken van de producten en diensten die ik aanbied, zijn bedoeld om jouw persoonlijke groei te bevorderen. Elke stap die je neemt als gevolg van het gebruik van deze producten en diensten, valt onder jouw eigen verantwoordelijkheid.
   4. Het doel van mijn producten en diensten is om je bewust te maken van de manieren waarop je positieve veranderingen in je eigen leven kunt bewerkstelligen. Ik bied echter geen garanties met betrekking tot resultaten. Resultaten hangen af van jouw toewijding aan je doelen, je volledige verantwoordelijkheid voor het oplossen van problemen en hindernissen, persoonlijke groei, doorzettingsvermogen, inspanning en actie ondernemen.

   

  1. Levering (producten)
   1. Alle bestellingen zullen uiterlijk binnen 30 dagen worden uitgevoerd, tenzij je akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvang je hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat de bestelling is geplaatst, een bericht van mij. Je hebt in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, maar je hebt geen recht op een schadevergoeding. Het bedrag dat je betaald hebt, zal binnen 14 dagen worden terugbetaald.
   2. Als plaats van levering geldt het adres dat je aan mij hebt doorgegeven. Als je een verkeerd adres hebt opgegeven, dan zijn de kosten voor het opnieuw verzenden voor jou.
   3. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal ik mij inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal ik op duidelijke en begrijpelijke wijze laten weten dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor mijn rekening.
   4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij mij tot het moment dat het bij jou is bezorgd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
   5. Je ontvangt bij het verzenden een e-mail met de track en trace code. Deze code is bedoeld om de bestelling te volgen. Indien de bestelling als afgeleverd staat bij track en trace, maar je niets hebt ontvangen, zoek dan direct contact met mij (binnen 2 werkdagen). In dat geval kan ik direct met de bezorgdienst een onderzoek starten.

   

  1. Bedenktermijn/ herroepingsrecht voor consumenten
   1. Bij de aankoop van producten heb je als consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product.
   2. Tijdens de bedenktijd ben je verplicht zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Je zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of je het product wil houden. Indien je van jouw herroepingsrecht gebruik maakt, stuur je het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan mij terug, conform de verstrekte instructies.
   3. Als je gebruik wenst te maken van jouw herroepingsrecht, zal je, voordat je overgaat tot retourzending, binnen 14 dagen na ontvangst van het product, dit kenbaar moeten maken aan mij. Het kenbaar maken kan middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail.
   4. Nadat kenbaar is gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, moet je het product binnen 14 dagen terugsturen. Als het nodig is, is het aan jou te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   5. Als je na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar hebt gemaakt gebruik te willen maken van jouw herroepingsrecht en het product niet hebt teruggestuurd, is de koop een feit.
   6. Als je gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor jouw rekening.
   7. Indien je voor het product een bedrag betaald hebt, zal ik dit bedrag inclusief betaalde verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door mij of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door jou is gebruikt tenzij je toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
   8. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang, ben je aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

   

  1. Geen Bedenktermijn/ herroepingsrecht voor online producten en diensten
   1. Voor deelname aan online programmas, zijn de wettelijke regels voor online aankopen van digitale content op een niet-materiële drager van toepassing. Dat betekent dat je geen bedenktijd of herroepingsrecht hebt, omdat het volledige programma direct na bestelling wordt geleverd. Hierdoor kan je direct beginnen met het bekijken van al het materiaal en de replays. Door akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden verklaar je ermee akkoord te gaan dat je geen bedenktijd hebt of herroepingsrecht hebt voor de online programma Betaalde bedragen worden daarom niet teruggestort.

   

  1. Opschorting en ontbinding
   1. Ik ben bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, als jij jouw verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt en ik jou daarvoor door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heb gesteld, waarbij ik je ook nog een redelijke termijn voor de nakoming heb gegeven, en nakoming binnen deze termijn alsnog uitblijft.

   

  1. Annuleren en opzeggen
   1. Ook na het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 dagen, kan de overeenkomst kosteloos worden geannuleerd tot twee dagen.
   2. Als de overeenkomst door jou wordt opgezegd (geannuleerd), dan kan ik in dat geval de volgende kosten bij je in rekening te brengen:
    1. Als je als zakelijke klant korter dan 48 uur voor aanvang van de diensten annuleert, wordt 50% van de totale kosten in rekening gebracht. Er wordt in dit geval rekening gehouden met de tijd die gereserveerd is door mij.
    2. Als je als consument korter dan 48 uur voor aanvang van de diensten annuleert, heb ik recht op een redelijke vergoeding voor geleden verlies of gederfde winst. Deze vergoeding bedraagt in dat geval € 100 en is direct opeisbaar
   3. Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door mij.
   4. Een lopend traject is tussentijds niet opzegbaar.

     

    1. Overmacht
     1. Als ik niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoe door overmacht, dan worden de verplichtingen opgeschort zolang ik hier niet aan kan voldoen. Ik zal in dat geval voor een geschikt alternatief zorgen als dat mogelijk is. In dat geval wordt de datum, tijd en eventueel locatie aangepast. Eventuele wijzigingen geef ik je altijd zo snel mogelijk door. Stel dat ik op het laatste moment door ziekte moet afzeggen, dan kan het zijn dat je kort vooraf pas hoort dat een livedag of coaching niet door kan gaan.
     2. Indien de in de vorige zin bedoelde situatie 14 kalenderdagen heeft geduurd en geen alternatief mogelijk is, hebben partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, terwijl ik niet aansprakelijk ben voor de door jou eventueel geleden schade.

     

    1. Hoe zit het met aansprakelijkheid?
     1. Ik kan niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid over de geleverde producten en diensten.
     2. Ik heb geen Wft-diploma en daarom geef ik geen financieel advies. Ik kijk en denk met je mee en maak je bewust van voor- en nadelen, maar zal je nooit adviseren of aanzetten tot bepaalde aankopen of beslissingen. Hetzelfde geldt voor andere partijen die namens mij of mijn bedrijf handelen of kennis delen. Het afnemen van mijn diensten, programmas en/of sessies is volledig op eigen risico en verantwoordelijkheid.
     3. Ik ben ook niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
     4. Als ik toch aansprakelijk word gehouden, zal ik uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door jou is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van mijn verplichtingen.
     5. Mijn aansprakelijkheid is verder beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien ik niet verzekerd zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door jou betaalde bedrag, één en ander met een maximum van 000, behoudens opzet of grove schuld.

     

    1. Wat als ik ontevreden ben? (Klachtenregeling)

     1. Mensen die gebruik maken van mijn producten en diensten behalen over het algemeen positieve resultaten.
     2. Mocht je toch een klacht hebben over de uitvoering van de overeenkomst of een ontvangen product, dan moet deze klacht binnen 2 maanden na uitvoering van de overeenkomst of ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mij.
     3. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door mij binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

     

    1. Wat gebeurt er met mijn gegevens (Bescherming persoonsgegevens en geheimhouding)?

     1. Bij het aanmelden voor een programma, product of live dag geef je je persoonlijke gegevens op, zoals je volledige naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum. Soms wordt er aanvullende informatie gevraagd, zoals je doelen en achtergrond voor begeleiding. Je gegevens zijn alleen toegankelijk voor mij en worden veilig bewaard op beveiligde cloudomgevingen, zoals Google Drive, Active Campaign, Trello en WebinarGeek.
     2. Tijdens sessies, workshops of coachcalls kunnen er video- en/of geluidsopnames worden gemaakt. Deze opnames zijn alleen voor intern gebruik of voor deelnemers binnen een afgeschermd programma en worden niet openbaar gedeeld.
     3. Je geeft door te bestellen in de webshop toestemming aan mij de persoonsgegevens te gebruiken. De gegevens worden alleen gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De verstrekte persoonsgegevens worden niet zonder jouw toestemming aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.
     4. In sommige gevallen wordt gebruik gemaakt van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om van deze lijst te worden verwijderd.
     5. Jouw gegevens zullen uitsluitend worden verwerkt in overeenstemming met ons privacy beleid. De internetsite https://www.uitkomenmetjeinkomen.nl bevat een Privacyverklaring.
     6. Zowel jij als ik garandeer dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan we weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Degene die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een van ons als zodanig zijn aangeduid. Ik kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

     

    1. Hoe is het gebruik van gratis en/of betaalde inhoud geregeld (IE rechten)?
     1. Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle producten, ontwerpen, tekeningen, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, etc., blijven bij mij, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
     2. Alle programma’s, inclusief bijbehorende werkboeken, videos, audiobestanden, e-books en andere materialen, zijn specifiek bedoeld voor jou als klant. Je wordt klant op het moment dat je een gratis of betaald product of dienst aanschaft en hiervoor persoonlijke gegevens achterlaat. Je mag de inhoud van mijn programmas of bestanden – of delen daarvan – niet delen, doorsturen, kopiëren of gebruiken op een manier die daar duidelijk niet voor bedoeld is.
     3. Als je gebruikmaakt van de materialen of deelneemt aan een programma, stem je automatisch in met het feit dat het niet nakomen hiervan kan leiden tot onmiddellijke opeisbare schadevergoeding en/of juridische stappen.
     4. Nadat je deelname aan een gratis of betaald programma is afgelopen heb je geen recht meer op toegang tot de werkboeken, videos, audiobestanden, e-books en andere materialen die onderdeel van dat programma uitmaken, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
     5. Het is niet de bedoeling dat je zomaar de inhoud van mijn website, programmas of sessies kopieert en gebruikt.

     

    1. Wijziging algemene voorwaarden
     1. Deze algemene voorwaarden kunnen door mij worden gewijzigd of aangevuld.
     2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen op elk moment worden doorgevoerd.

     

    1. Toepasselijk recht en geschillen
     1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
     2. De Nederlandse rechter in het gebied waar ik ben gevestigd is bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen tussen ons, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
     3. Wanneer door een rechter één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden als onredelijk bezwarend worden aangemerkt, dan blijven de overige bepalingen gewoon nog geldig.

    Contactformulier

    Liever eerst telefonisch contact? Geen probleem!
    Vul dit formulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.
    Adres: Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen E-mail: caroline@uitkomenmetjeinkomen.nl
    Tel: 06 - 288 23 288

    Logo Ad.nl
    Logo RTW FM
    Logo VariantZorg
    Logo Nibud
    Logo Omroep Wetering
    Logo Eteck
    Logo Fit At Home

    Beheer je geld met meer zelfvertrouwen

    Samen met een financieel coach!

    NEEM CONTACT OP
    5 sterren - gebaseerd op 12 beoordelingen
    Kouwe hoek 8 2741PX Waddinxveen Zuid-Holland Nederland
    0031628823288